1Nguyên liệu2Vào giấy dây truyền sóng.5

4

7 6Tạo lớp sóng dây chuyền sóng
9

1234 123

Dây truyền in.10Máy bế11Máy Ghim.12-copyGia công.